Podmienky súťaže „Vyhraj mesačnú permanentku do požičovne paddleboardov Azuro Azuro - Kuchajda"

Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti NEONMARS International s. r. o., ako správcovi stránky Neonmars na sociálnej sieti facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. 

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže „Vyhraj mesačnú permanentku do požičovne paddleboardov Azuro Azuro - Kuchajdac“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť NEONMARS International s. r. o., so sídlom Revúcka 1074/7 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51563321, zapísaná v OR SR Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 127574/B (ďalej len „Usporiadateľ). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 

2. CIEĽ SÚŤAŽE 

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia sa na relevantnom trhu.  

3. PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE 

Súťaž sa odohráva na sociálnej sieti Facebook na profile Usporiadateľa Neonmars. 

4. TRVANIE SÚŤAŽE 

Súťaž trvá od 16.06.2021 do 20.06.2021. 

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba: 

ktorá má viac ako 16 rokov
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel 

6. PODMIENKY SÚŤAŽE 

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré sú stanovené v Súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku.  

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

7. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY 

Predmet výhry je uvedený v súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo iného kontaktu, ktorý poskytne Výherca Usporiadateľovi Súťaže. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom dohodnutého distribučného kanálu. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

Usporiadateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov. 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania ako aj zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave dňa 16.06.2021