Nákup na splátky

Možnosť nákupu na splátky cez spoločnosť HomeCredit ,

Pred nákupom cez HomeCredit si prečítajte všeobecné podmienky uvedené nižšie. Pokiaľ neposkytnete spoločnosti úplné a pravdivé informácie týkajúce na posúdenia úveruschopnosti a spoločnosť preto nebude schopná posúdiť jeho úveruschopnosť, úver nie je možné
poskytnúť.

 

1. Všeobecné podmienky 

1.1 PODMIENKY ZÍSKANIA ÚVERU 

1.1.1 ZÁKLADNÉ PODMIENKY ŽIADATEĽA 

Nižšie uvedené podmienky platia pre všetky zdroje príjmu klienta. 

fyzická osoba staršia ako 18 rokov 

musí mať kontaktnú adresu aj adresu trvalého bydliska na území SR, 

musí mať 1 platný doklad totožnosti: 

 • občan SR musí mať vždy platný občiansky preukaz 
 • občan iného štátu musí mať platný doklad o trvalom pobyte na území SR, 

musí mať príjem minimálne 205 € čistého mesačne, 

musí mať existujúci telefonický kontakt (priamo na klienta/pevná linka na jeho domácnosť, nie je možné uvádzať telefón  na rodinného príslušníka, suseda a pod.), 

nesmie byť v aktuálnom omeškaní so splácaním skôr poskytnutých úverov. 

v prípade, že úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta, môže byť vyžadovaný druhý doklad totožnosti a výpis  z bežného (bankového účtu), pozri kapitolu 1.2.1 

1.1.2 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU ZAMESTNANEC  

sídlo zamestnávateľa môže byť v SR aj v inom štáte 

klient so zdrojom príjmu „Zamestnanec“ musí pracovať kontinuálne po dobu posledných 3 mesiacov (počíta sa aj doba  zamestnania v predchádzajúcom zamestnaní) a nesmie byť vo výpovednej lehote 

klient do žiadosti o úver musí uviesť údaje o svojom zamestnávateľovi – jeho názov a adresu a telefón do zamestnania  (ak zamestnávateľ nemá pevnou linku, je prípustné aj mobilné telefónne číslo. V prípade, že má zamestnávateľ externú  mzdovú účtovníčku je akceptovateľné telefónne číslo registrované na účtovníčku.) 

1.1.3 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA/SLOBODNÉ POVOLANIE 

podnikateľ môže podnikať/vykonávať slobodné povolanie v SR aj v inom štáte 

klient musí podnikať/vykonávať slobodné povolanie min. 3 mesiace (zmluva sa vždy vystavuje na rodné číslo klienta, nie  je možné ju vystaviť na IČO) 

ak klient podniká v inom štáte, dokladá pri posúdení úveru aj Živnostenský list alebo jeho ekvivalent preukazujúci  oprávnenosť k podnikaniu v danej krajine 

klient do žiadosti o úver musí uviesť telefón (pevná/mobil) – môže byť rovnaký mobil ako kontakt na klienta medzi slobodné povolanie patrí napr. advokát, umelec, architekt, audítor, daňový poradca, lekár, profesionálny  športovec, poisťovací agent... v prípade, že nie sú v zamestnaneckom pomere 

osoba vykonávajúca slobodné povolanie nemá IČO, má DIČ a podáva daňové priznanie 

1.1.4 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU DÔCHODCA 

v prípade dôchodku akceptujeme starobný dôchodok, invalidný dôchodok a výsluhu (ak ide o dôchodcu, ktorý poberá  dôchodok a súčasne taktiež pracuje, môžeme akceptovať obidva príjmy) 

vdovský / vdovecký dôchodok akceptujeme iba u klienta - žiadateľa, ktorý poberá starobný dôchodok

1.1.5 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM OSOBNÝ ASISTENT 

jedná sa o osobu, ktorá nie je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, neposkytuje túto službu ako podnikateľ  a nemôže sa jednať o rodiča, ktorý sa stará o vlastné neplnoleté dieťa, nesmie sa jednať o náhradného rodiča určeného  súdom ani o profesionálneho rodiča 

osobný asistent je povinný s osobou, ktorej poskytuje pomoc, uzavrieť formálnu písomnú zmluvu o poskytnutí pomoci

úhradu za poskytnutú pomoc hradí osobnému asistentovi zdravotne znevýhodnená osoba zo svojho príspevku na  starostlivosť a to bezhotovostne na asistentov osobný účet 

zadáva sa ako zdroj príjmu „iný“, a následne je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania pre individuálne posúdenie

1.1.6 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTOV S OSTATNÝMI ZDROJMI PRÍJMU 

PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ 

 • ako príjem je možné akceptovať odmenu pestúna 
 • ak pestún poberá aj Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, je možné jeho výšku pripočítať  k odmene pestúna, výšku príspevku je nutné doložiť 
 • žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „zamestnanec“ a do kolónky zamestnávateľ sa uvádza „Úrad práce – pestúnska starostlivosť“ s kontaktnými údajmi úradu vyplácajúceho dávku 

MATERSKÁ/RODIČOVSKÁ DOVOLENKA 

 •  tento zdroj príjmu ako hlavný príjem neakceptujeme 

PRÍJEM Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI/DLHODOBÁ RENTA Z PENZÍJNEHO/INVESTIČNÉHO POISTENIA/PRÍJEM ZO  ZISKU SPOLOČNOSTI 

 • žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „iný“ 
 • je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania s požiadavkou na individuálne posúdenie 

1.1.7 KLIENT S VIACERÝMI ZDROJMI PRÍJMU 

ak má klient viac zdrojov príjmu (napr. je dôchodca a súčasne je aj zamestnaný) a súčet všetkých svojich príjmov uvádza  do žiadosti o úver, je nutné, aby všetky svoje zdroje príjmu doložil dokladmi, ktoré sú uvedené v kapitole 1.2 Potrebné  doklady

do formulára zmluvy – časť „Zamestnanie klienta“ potom budú vyplnené údaje o tom zdroji príjmu, ktorý je najvyšší zo  všetkých uvádzaných zdrojov príjmu, okrem prípadov, kedy je klient aj dôchodcom – v tom prípade sa vždy vypĺňa zdroj  príjmu dôchodca. V kolónke „Mesačný príjem/Základ dane“ potom bude uvedená suma všetkých klientových príjmov. 

1.1.8 VIEROHODNOSŤ KLIENTA 

pri doplnení do žiadosti interného kódu HCF bude zmluva zamietnutá. Používajte v prípadoch:

 • klient vykazuje podozrivé či nedôveryhodné správanie; máte dôvodné podozrenie na falšovanie predložených  identifikačných dokladov/dokumentov a pod., 
 • jazykovej bariéry s klientom (nekomunikuje v slovenskom jazyku, nerozumie kladeným otázkam či úverovej  zmluve a pod.), 
 • klient má v občianskom preukaze uvedenú nekompletnú adresu trvalého bydliska – napr. adresa je bez čísla  domu apod.  

pri doplnení do žiadosti interného kódu 014 – Preveriť nebude zmluva zamietnutá, ale bude preverená dôkladnejšie  zamestnancami oddelenia schvaľovania Home Credit Slovakia. 

1.1.9 ZJEDNANIE ÚVERU NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI 

v prípade nevidomých a nepočujúcich osôb je možné akceptovať posúdenie žiadosti na základe plnej moci, vydané iba  na účely sprostredkovania obsahu zmluvy alebo tlmočenie – nie je možné akceptovať plnú moc uzatvorenú s cieľom  uzavretia úverovej zmluvy 

zjednanie úveru nevidomému / nepočujúcemu klientovi je možné iba v prípade, ak: 

 • je klient schopný sa sám podpísať 
 • spoločne s klientom je prítomný aj splnomocnený zástupca, ktorý klientovi pomáha pri komunikácii (čítať,  znakovať ....) 
 • klient predkladá plnú moc pre tohto zástupcu, ktorá obsahuje účel, identifikačné údaje a podpisy oboch osôb - originál plnej moci je potrebné doložiť k zmluve 

zjednanie úveru na základe plnej moci nie je možné bez fyzickej účasti klienta 

∙ overte totožnosť zástupcu podľa občianskeho preukazu uvedeného v plnej moc

1.2 POTREBNÉ DOKLADY 

1.2.1 ZÁKLADNÉ DOKLADY BEZ OHĽADU NA ZDROJ PRÍJMU A TYP KLIENTA 

Bez ohľadu na zdroj príjmu musí žiadateľ o úver predložiť doklad totožnosti. 

Doklad totožnosti: 

občan SR dokladá vždy platný občiansky preukaz (ďalej len OP).  

V prípade zjednania úveru za fyzickej účasti klienta skontrolujte totožnosť klienta podľa predloženého dokladu  totožnosti. Podľa možnosti overte jeho pravosť a porovnajte s ním totožnosť klienta.  

Pri doklade vždy skontrolujte

 • autenticitu dokladu (kontrola, že sa nejedná o zrejmé falzum)  
 • číslo občianskeho preukazu – všetky písmená a čísla sú rovnakej veľkosti, nie sú medzi nimi odskoky  meno a priezvisko klienta – meno a priezvisko sú čitateľné, nie sú rozmazané  
 • adresu trvalého bydliska – adresa trvalého bydliska musí byť úplná, mimo iného obsahujúc popisné číslo  dátum narodenia klienta – dátum narodenia súhlasí s rodným číslom a pocitovo súhlasí s vekom klienta podoba klienta – súhlasí s fotografiou na predloženom doklade 
 • pohlavia medzi klientom, fotkou, žiadosťou a rodným číslom, 
 • dátum vydania a platnosti občianskeho preukazu – kontrola, že je občiansky preukaz platný v dobe  uzatvárania zmluvy 
 • strojový kód a jeho kontrolné číslice – kontrola, že sú v strojovom kóde zarovnané údaje v riadkoch pod sebou  kolónku „Iné údaje“ – v prípade, že je v tejto kolónke uvedená nespôsobilosť klienta k právnemu konaniu,  resp. jedná sa o klienta s obmedzenou svojprávnosťou, nie je možné úver klientovi poskytnúť (v prípade, že  klient napriek tomu, trvá na spísaní úverovej zmluvy, do formulára zmluvy VŽDY vyplňte kód HCF)

Kontrola občianskeho preukazu po vizuálnej stránke:  

 • pri vizuálnej kontrole overte, že občiansky preukaz nie je poškodený alebo falošný a že je možné prečítať  všetky informácie, ktoré občiansky preukaz obsahuje. 
 • dôležité tiež je tzv. dvojité overenie, to znamená, že kontrolujete prednú a zadnú stranu občianskeho  preukazu, že sú uvedené údaje totožné (napríklad číslo občianskeho preukazu na prednej strane si môžete  skontrolovať v strojovom kóde na zadnej strane, atď.)  

Neakceptujeme:  

 • občiansky preukaz s ustrihnutým rohom 
 • potvrdenie o občianskom preukaze vydané Políciou SR, poprípade obecným úradom obce s rozšírenou  pôsobnosťou alebo matričným úradom, ktorému bola ohlásená strata, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie  občianskeho preukazu  

občan iného štátu dokladá vždy platný doklad o trvalom pobyte na území SR s pobytom platným aspoň nasledujúcich 6  mesiacov od spísania žiadosti (číslo a platnosť dokladu v aplikácii Partner, vyplňujte do kolónky „Číslo OP“ a „Platnosť  OP do“). Pri doklade vždy vykonávajte kontrolu položiek ako v prípade slovenského OP. Do žiadosti je vždy nutné  vyplniť rodné číslo z dokladu o trvalom pobyte, ktoré má klient na území SR. 

Spoločnosť môže vyzvať klienta k doloženiu ďalších potrebných dokladov: 

druhý doklad totožnosti 

 • v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta ako druhý doklad totožnosti je akceptovateľný vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný pas, rodný list mimo rodný list sa akceptujú doklady vydané niektorou z krajín EÚ, prípadne z krajín Island, Nórsko,  Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia 
 • rodný list akceptujeme iba u občanov ČR a SR 

výpis z bežného (bankového) účtu  

 • v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta v prípade, že výpis nahradzuje potvrdenie o výške príjmu, klient musí preukázať príjem za posledné tri  mesiace (tzn. dokladá posledné tri výpisy z bežného účtu), výnimkou sú príjmy trvalého charakteru:  dôchodok, pestún, kedy stačí doložiť výpis za posledný mesiac 
 • povolené formy výpisu: kópia/scan bežného papierového výpisu, elektronický výpis, prehľad transakcií,  screenshot alebo náhľad výpisu z účtu alebo prehľadu transakcií z elektronického výpisu z mobilu alebo  počítača 
 • ďalšie obmedzenie náležitostí je vymedzené podľa účelu, pre ktorý je výpis doložený
 • v prípade súbehu účelov AML a doloženia príjmu, musí výpis v danom parametre spĺňať podmienku viac  obmedzujúcu 

doklad preukazujúci príjem klienta – viď. kapitola 1.2.2 

Číslo účtu v žiadosti, na ktorý klient požaduje vyplatiť prostriedky z úveru od Home Credit Slovakia, a.s. musí byť vždy na klienta. 

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby AML overenia: 

 • výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver, 
 • číslo účtu na výpise sa musí zhodovať s číslom účtu na žiadosti o úver 
 • výpis z bežného účtu pre potreby AML overenia môže byť nahradený zmluvou o založení účtu alebo  o potvrdením o vedení účtu, ktoré obsahujú mimo iné identifikátory klienta (meno, priezvisko, dátum  narodenia, adresa) 
 • výpis môže byť len mesačný alebo štvrťročný a nesmie byť starší ako 3 mesiace 

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby doloženia príjmu klienta: 

 • výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver 
 • ak klient nemá svoj vlastný účet, je možné ako alternatívu tohto dokladu akceptovať aj účet vedený na  manžela/manželku a to za predpokladu: 
  • k účtu má žiadateľ dispozičné právo a rodinný stav žiadateľa je ženatý/vydatá, 
  • priezvisko žiadateľa musí byť zhodné s priezviskom uvedeným na výpise, 
  • pokiaľ je na výpise iné priezvisko ako na žiadosti a v OP (myslené neaktuálne) – klient musí doložiť nad  rámec štandardnej dokladovosti doklad preukazujúci dôvod zmeny (sobášny list, rozvodový list) 
 • výpisy musia byť za posledné 3 mesiace (počnúc aktuálnym alebo bezprostredne predchádzajúcim mesiacom  od mesiaca posúdenia podľa dostupnosti), môže sa jednať o jeden štvrťročný výpis 
 • výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu 
 • výpis musí obsahovať jednoznačne identifikovateľný príjem klienta (identifikačnými údajmi sú bežne meno  klienta, dátum narodenia, rodné číslo, názov zamestnávateľa) 
 • môže sa jednať len o výpis 1.transakcie predstavujúcej príjem za každý mesiac za predpokladu, že výpis  obsahuje hlavičku s celým menom a účtom klienta.

V niektorých prípadoch môže byť zo strany Oddelenia Schvaľovania vyžiadaná po klientovi alebo predajcovi kópia občianskeho  preukazu/povolenia na trvalý pobyt nad rámec základných podmienok dokladovosti. 

Kópie osobných dokladov pre účely AML sú zhotovované nasledovne: 

Typ dokladu 

Popis obstarávanej kópie

Občiansky preukaz 

obojstranná kópia

Povolenie na trvalý pobyt 

2 vnútornej strany s osobnými údajmi, fotkou a informáciami  o pobyte

Vodičský preukaz 

hlavná strana medzinárodného VP vydaného v rámci EÚ

Cestovní pas 

hlavná strana s fotkou a osobnými údajmi

Zbrojný preukaz 

predná strana s osobnými údajmi

Rodný list 

hlavná strana s osobnými údajmi1.2.2 DOKLADY PREUKAZUJÚCE PRÍJEM KLIENTA 

ZDROJ PRÍJMU „ZAMESTNANEC“ 

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – zamestnanec predkladá jeden z týchto dokladov: 

Potvrdenie o výške príjmu (ďalej len „PoVP“): 

 • aktuálne formuláre PoVP sú k stiahnutiu na stránkach https://www.homecredit.sk/ v sekcii Dokumenty na  stiahnutie/Formuláre 
 • spoločnosť akceptuje aj potvrdenie o výške príjmu na iných než vlastných formulároch, pokiaľ taký formulár  obsahuje rovnaké náležitosti ako formulár HCS. 
 • od dátumu potvrdenia zamestnávateľom a od dátumu podpisu klienta, do dátumu predloženia dokumentu  spoločnosti, nesmie uplynúť viac ako 30 dní. 

V prípade, že úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta na formulári (musí byť originál) vždy skontrolujte: meno, priezvisko, RČ a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),

 • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 30 dní, 
 • doklad musí mať pečiatku a podpis mzdovej účtovníčky, prípadne oprávnenej osoby (v prípade, že o úver žiada  mzdová účtovníčka, je potrebné, aby Potvrdenie o výške príjmu bolo potvrdené jej nadriadenou alebo  oprávnenou osobou). Pre akceptáciu potvrdenia externej účtovníčky je potrebné, aby pečiatka na Potvrdení  o výške príjmu bola zhodná s údajmi zamestnávateľa daného klienta, 

Výplatná páska: 

 • je nutné doložiť aktuálne výplatné pásky za posledné 3 mesiace. 

Náležitosti výplatnej pásky: 

 • identifikátory zamestnanca 
 • údaje o jednotlivých zložkách mzdy vrátane dovolenky 
 • údaje o zrážkach zo mzdy, t.j. poistenie, príspevky zamestnanca na stravovanie, výživné, či iné zrážky
 • obdobie, za ktoré je výplatná páska vydaná 

Klient, ktorý je v skúšobnej dobe, musí tiež doložiť kópiu aktuálnej pracovnej zmluvy. 

Klient zamestnaný vo firme, ktorú vlastní rodinný príslušník predkladá: 

 • potvrdenie o výške príjmu potvrdené účtovníkom – spoločnosť neakceptuje potvrdenie potvrdené majiteľom  firmy, ktorý je rodinným príslušníkom klienta. 

Ak by bol účtovník súčasne aj rodinný príslušník (rovnaké priezvisko, adresa alebo iné znaky), potom klient ako v iných  prípadoch, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, musí doložiť výpisy z bankového účtu na svoje meno za posledné  3 mesiace s viditeľným pravideľným príjmom. Tento príjem musí byť jednoznačne identifikovateľný ako odchádzajúca platba od zamestnávateľa. 

ZDROJ PRÍJMU „ZAHRANIČNÝ ZAMESTNANEC“ 

Klient zamestnaný u zahraničného zamestnávateľa dokladá: 

 • kópiu pracovnej zmluvy 
 • 3 posledné, po sebe idúce, výplatné pásky alebo 3 posledné mesačné (prípadne posledný štvrťročný) výpisy  z bankového účtu, na ktorý je vyplácaná mzda. 

ZDROJ PRÍJMU „PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA“ a „SLOBODNÉ POVOLANIE“ 

Klient so zdrojom príjmu podnikateľ – fyzická osoba a slobodné povolanie dokladá: 

kópiu daňového priznania za minulé zúčtovacie obdobie (s pečiatkou o podaní na Daňovom úrade) alebo kópiu  daňového priznania aj bez pečiatky, ak klient zároveň doložil Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov  fyzickej osoby, na ktorom je pečiatka Daňového úradu alebo samotné Potvrdenie o podaní daňového priznania  potvrdené Daňovým úradom 

 • dokumenty musia byť kompletné, tj. vrátane príloh a aktuálne 
 • do 1.4. musí klient predložiť daňové priznanie za predminulý kalendárny rok, 
 • do 1.7. môže klient predložiť daňové priznanie za predminulé obdobie v prípade, že podáva daňové priznanie  cez daňového poradcu. Okrem daňového priznania je klient povinný predložiť potvrdenie Daňového úradu o  prijatí plnej moci daňového poradcu s overenými podpismi vždy s originálnou pečiatkou Daňového úradu, od 1.7. predkladá klient vždy daňové priznanie za minulé zúčtovacie obdobie, 
 • daňové priznanie musí obsahovať originál pečiatku Daňového úradu o prijatí daňového priznania (na prednej  strane v hornej polovici formulára), 
 • je možné akceptovať aj daňové priznanie podané elektronickou formou: subjekt musí vždy dodať kópiu  daňového priznania, ktorá nie je potvrdená finančným úradom a k tomu zodpovedajúcu tlač výsledku  odoslania dokumentu s identifikátormi subjektu 
 • v prípade, že klient podal daňové priznanie na pošte a nie je na ňom pečiatka daňového úradu, musí predložiť  spolu s daňovým priznaním: 
  •  podací lístok zo Slovenskej pošty, 
  •  doklad o zaplatení dane zo Slovenskej pošty (ústrižok poštovej poukážky), 
  •  ďalej musíte skontrolovať dátumy podania priznania na Slovenskej pošte (dátum je uvedený na podacom  lístku a musí zodpovedať dátumu, do ktorého musí byť priznanie odovzdané), 
  •  zaplatenú čiastku uvedenú na doklade o zaplatení dane zhodnú s čiastkou uvedenou v daňovom priznaní  typ A na strane 4, na daňovom priznaní typ B na strane 9 
  •  stanovenie príjmu z podnikania na základe daňového priznania typ B: 1/12 čiastky uvedenej v riadku 72  mínus riadok 120
 • aktuálne vzory daňových priznaní sú k stiahnutiu na stránkach https://www.financnasprava.sk ako alternatívny doklad k daňovému priznaniu akceptujeme aj Potvrdenie o výške daňovej povinnosti formulár je k stiahnutiu na: https://www.homecredit.sk/klientska-zona/pozicky/hotovostna pozicka/dokumenty-na-stiahnutie 
  • potvrdenie musí byť potvrdené daňovým úradom 
 • klient musí okrem daňového priznania/potvrdenia o podaní daňového priznania doložiť aj doklady  preukazujúce príjem a aktivitu subjektu za posledné 3 mesiace:  
  • 3 výpisy z bankového účtu s viditeľnými kreditnými transakciami od odoberateľov služieb/tovaru  3 mesačné priznania k DPH v prípade mesačného platiteľa alebo priznanie k DPH za posledný štvrťrok  ďalšie možnosti: tržby vytlačené z elektronickej pokladne, peňažný denník, faktúry, príjmové doklady  

výpis z bankového účtu ako alternatívny doklad o príjme pre podnikateľa/slobodné povolanie: len pokiaľ podnikateľ nemohol podať daňové priznanie z dôvodu krátkej doby podnikania alebo termínu  začiatku podnikania 

 • výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu, a ďalej obsahuje štandardné  náležitosti ako transakcia, údaje o transakcii a obdobie, za ktoré sú transakcie realizované  
 • jedná sa o kópiu papierového výpisu z bankového účtu, opis (kópiu) elektronického výpisu  
 • výpisy pre účely dokladania príjmu podnikateľa musia byť kompletné za posledné 3 mesiace 
 • započítateľný príjem: súčet kreditných transakcií z výpisu od odberateľov služieb /tovaru klienta za posledné 3  mesiace 

Spoločnosť Home Credit Slovakia si môže pri zdroji príjmu Slobodné povolanie v prípade nejasností vyžiadať dodatočné  doklady ako je napr. doklad z príslušnej komory vykonávať profesiu.  

ZDROJ PRÍJMU „DÔCHODCA“ 

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – dôchodca predkladá: 

kópiu dôchodkového výmeru/výmeru výsluhového príspevku, prípadne oznámenie o zmene výšky vyplácaného  dôchodku alebo potvrdenie o výplate dôchodku. 

Na dôchodkovom výmere skontrolujte

 • meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu), 
 • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky, 
 • doklad musí obsahovať pečiatku Sociálnej poisťovne 

ZDROJ PRÍJMU „PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ“ 

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – pestúnska starostlivosť predkladá: 

kópiu Rozhodnutia o priznaní odmeny pestúna/o priznaní príspevku náhradnému rodičovi

 • rozhodnutie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 • do príjmu pestúna nie je možné započítavať iné dávky pestúnskej starostlivosti, napr. príspevok na úhradu  potrieb dieťaťa, príspevok pri prevzatí dieťaťa, príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla,  príspevok pri ukončení pestúnskej starostlivosti 

Na doklade skontrolujte

 • meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu), 
 • dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky, 
 • doklad musí obsahovať pečiatku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

ZDROJ PRÍJMU „OSOBNÝ ASISTENT“ 

Klient so zdrojom príjmu osobný asistent dokladá: 

 • zmluvu o poskytnutí pomoci 
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace, na ktorých je identifikovateľný príjem